Governing BodyS.No Name Designation
1 Smt. Sharda Sharma Chairperson
2 Shri. Babu Lal Shukla Vice Chairman
3 Shri. Rameshwar Dayal Sharma Secretary
4 Shri. Mohnish Sharma Treasurer
5 Shri. Ashok Kumar Sharma Joint Secreatary
6 Shri. Krishan Gopal Member
7 Smt. Madhu Mudgal Member
8 Shri. Sarika Mishra Member
9 Shri. Dinesh Mishra Member